Skip to main content

IMC 2012: Sponsors

IMC 2012: Sessions sponsored by: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń